Användarvillkor

Användarvillkor för Svenska folkskolans vänners ansökningssystem: ansokan.sfv.fi

1. Tjänsten levereras av Svenska folkskolans vänner rf, FO-nummer 0200129-3, kontaktuppgifter: Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors, sfv@sfv.fi

2. Tjänsten är ett elektroniskt system för ansökningar och hantering av bidrag och stipendier. Tjänsten riktar sig till bidragssökande.

3. Via tjänsten kan sökande skicka elektroniska bidragsansökningar och hantera sina bidrag så som rekvirera beviljade bidrag och redovisa dem. Den sökande ansvarar för riktigheten i de uppgifter som den anger. Tjänsteleverantören kontrollerar inte riktigheten i de uppgifter som anges av den sökande.

4. Tjänsteleverantören ansvarar för att ansökan mottagits efter att tjänsten meddelat användaren om att ansökan har skickats in.

5. Användaren får ett personligt användarnamn och ett lösenord för tjänsten och ansvarar för användningen av tjänsten som sker med dessa, dvs. uppger korrekt information om sig själv och delar inte sitt lösenord eller beviljar åtkomst till sitt sökandekonto till andra. Organisationer och arbetsgrupper kan internt besluta om att flera än en användare utnyttjar användarnamnet så länge som inloggningsinformationen hanteras på ett säkert sätt så att utomstående inte får tillgång till användarkontot. Kontaktpersonen är ansvarig för användarnamnet.

6. Tjänsten är inte tillgänglig för personer under 15 år utan föräldrarnas/förmyndarens skriftliga samtycke. Kontakta ansokan@sfv.fi för tilläggsinformation och tillvägagångssätt.

7. Tjänsteleverantören förbinder sig att skydda personuppgifter som sparats i tjänsten i egenskap av registeransvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

8. I princip är tjänsten tillgänglig 24/7/365. Tjänsteleverantören ansvarar emellertid varken för avbrott i användningen av tjänsten eller för hinder eller störningar som dessa orsakar för användningen av tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst helt och hållet eller delvis avsluta tjänsten eller göra ändringar enligt eget önskemål. Tjänsteleverantören har även rätt att omedelbart frånta användaren dennes användarbehörighet om användaren bryter mot dessa användarvillkor. I övriga fall bör tjänsteleverantören i rimlig tid ge en uppsägningsanmälan om upphörande av tjänster eller behörigheter.

9. Registrerad användning av tjänsten förutsätter att användaren samtycker att följa dessa användarvillkor. Användaren godkänner dessa villkor i samband med registreringen. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, varvid ändringarna träder i kraft när användaren godkänner ändringarna i samband med registrering i tjänsten.

10. Tvister i anslutning till användning av tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt.

I Svenska folkskolans vänners dataskyddsbeskrivning finns mera information om registerupprätthållaren och hanteringen av personuppgifter.